Poradnik studenta

Od roku akademickiego 2014/2015 na Politechnice Poznańskiej ogranicza się prowadzenie dokumentacji przebiegu i wyników studiów do protokołów i kart okresowych osiągnięć studenta
Utworzono: 15.01.15 09:46
Ostatnia modyfikacja: 15.01.15 11:25

Na podstawie Zarzadzania Nr 39 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. § 1 poczynając od semestru zimowego roku akademickiego 2014/2015 na Politechnice Poznańskiej ogranicza się prowadzenie dokumentacji przebiegu i wyników studiów do protokołów i kart okresowych osiągnięć studenta, a tym samym odstępuje się od dokumentowania przebiegu studiów w indeksie w formie papierowej na wszystkich kierunkach, formach i rodzajach studiów.

W indeksach w formie papierowej wystawionych dla studentów z lat wcześniejszych dziekan/prodziekan wydziału wprowadza adnotację "Od roku akademickiego 2014/2015 na Politechnice Poznańskiej ogranicza się prowadzenie dokumentacji przebiegu i wyników studiów do protokołów i kart okresowych osiągnięć studenta".

inż. Aneta Kawa
specjalista ds. administracyjnych
POMOC MATERIALNA
Utworzono: 15.10.28 15:23
Ostatnia modyfikacja: 19.03.07 10:46

W Politechnice Poznańskiej tryb i formę przyznawania pomocy materialnej określają:

 • Zarządzenie Nr 22 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 28 września 2016 r. (RO/IX/22/2016) w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej wraz z załącznikami oraz
 • Zarządzenie Nr 23 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 28 września 2016 r. (RO/IX/23/2016) w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Politechniki Poznańskiej wraz z załącznikami

 

Studenci mogą otrzymać pomoc materialną w następującej formie:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki (tylko studenci studiów stacjonarnych),
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • zapomogi,
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Student może ubiegać się również o przyznanie miejsca w domu studenckim Politechniki Poznańskiej oraz o zakwaterowanie małżonka i dziecka w domu studenckim.

 

Doktoranci mogą otrzymać pomoc materialną w następującej formie:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki,
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora dla najlepszych doktorantów,
 • zapomogi,
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Doktorant może ubiegać się również o przyznanie miejsca w domu studenckim Politechniki Poznańskiej oraz o zakwaterowanie małżonka i dziecka w domu studenckim.

 

Wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące przyznawania pomocy materialnej znajdują się na stronach internetowych pod adresem:

https://www.put.poznan.pl/pl/pomoc-materialna/pomoc-materialna-dla-stude...

https://www.put.poznan.pl/pl/pomoc-materialna/pomoc-materialna-dla-dokto...

 

Stypendia przyznawane są na jeden semestr. Termin składania wniosków o stypendium na semestr letni r. ak. 2018/19 upływa 4 marca 2019 roku. Próg dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1051 zł.

 

W przypadku wniosków niekompletnych lub złożonych i uzupełnionych po terminie są one rozpatrywane do wyczerpania środków przeznaczonych na pomoc materialną. Student może nabyć prawo do stypendium od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym złożył kompletny wniosek.

 

Wnioski o zapomogi mogą być składane na bieżąco, jeśli student lub doktorant z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

 

Stypendia socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogi przyznaje Wydziałowa komisja stypendialna dla studentówWydziałowa komisja stypendialna dla doktorantów.

inż. Aneta Kawa
specjalista ds. administracyjnych
Zasady zaliczania przedmiotów i przeprowadzania egzaminów obowiązujące na WBMiZ w roku akademickim 2016/2017
Utworzono: 13.05.06 11:11
Ostatnia modyfikacja: 16.11.18 14:29

1. Podstawą do zaliczenia wszystkich form zajęć niekończących się egzaminem są pozytywne wyniki bieżącej kontroli wiadomości. Kontrolę tę, w formie zgodnej z zasadami ustalonymi przez osobę odpowiedzialną za moduł, realizuje prowadzący zajęcia, który wystawia także ocenę i wpisuje ją do elektronicznego protokołu - w terminie do końca okresu zajęć dydaktycznych, a następnie zatwierdza w terminie 7 dni od wprowadzenia do e-Proto.

2. Studentowi, który w wyniku bieżącej kontroli wiadomości otrzymał ocenę niedostateczną, przysługuje prawo do jednego zaliczenia poprawkowego w terminie do końca sesji egzaminacyjnej. Ocenę należy wpisać do systemu eProto i zatwierdzić protokół uzupełniając wcześniejszy protokół (rubryka: ocena poprawkowa).

3. Jeżeli prowadzący zajęcia podejmie decyzję o niezaliczeniu danej formy zajęć w oparciu o § 22 ust. 2 obowiązującego Regulaminu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia („Nieobecność studenta, w tym usprawiedliwiona, na więcej niż 1/3 zajęć, może być podstawą do niezaliczenia tych zajęć. Niewykonanie ćwiczeń określonych regulaminem laboratorium uniemożliwia zaliczenie zajęć laboratoryjnych”) wówczas w protokołach zaliczeniowych należy wprowadzić i zatwierdzić zapis nieobecny - w rubryce pierwszego zaliczenia. Rubryka zaliczenia poprawkowego pozostaje niewypełniona. Skutkuje to dla studenta koniecznością powtarzania danej formy zajęć.

4. Przystąpienie do egzaminu nie jest uwarunkowane zaliczeniem innych form zajęć danego modułu.

5. Studentowi przysługuje prawo do dwukrotnego przystąpienia do egzaminu, w tym poprawkowego.

6. Wyniki egzaminów, a także końcowych kolokwiów zaliczeniowych muszą być podane studentom w ciągu 3-5 dni od daty przeprowadzenia egzaminu/kolokwium zaliczeniowego - w zależności od liczebności grupy. Należy realizować to wymaganie poprzez wprowadzenie ocen do protokołu w systemie eProto, co skutkuje wysłaniem maila na adres elektroniczny studenta z wiadomością o tej ocenie.

7. W elektronicznych protokołach egzaminacyjnych może pojawiać się, oprócz ocen, tylko wpis nieobecny – oznacza nieobecność nieusprawiedliwioną na egzaminie i utratę terminu. Protokoły należy wypełnić i zatwierdzić wpisane oceny do końca semestru:

w przypadku 7 semestru studiów stacjonarnych I stopnia - do 31 stycznia 2017, w przypadku 3 semestru studiów stacjonarnych II stopnia - do 30 czerwca 2017,

w pozostałych przypadkach (studia stacjonarne i niestacjonarne) dla semestru zimowego do 24.02.2017, a dla semestru letniego do 30.09.2017.

8. Jeżeli w ciągu 7 dni od terminu przeprowadzenia egzaminu student usprawiedliwi nieobecność, to ma prawo do dodatkowego, jednego terminu. Dodatkowy termin nie może przypadać później niż dwa tygodnie po rozpoczęciu następnego semestru. Wydłuża on okres rejestracji. Wyniki takiego egzaminu należy wprowadzić do systemu eProto (w miejsce wpisu "nieobecny") i zatwierdzić w terminie 3 dni od daty egzaminu.

9. Studentom powtarzającym przedmioty ocenę wpisywać należy do karty powtarzania przedmiotu (student powinien zgłaszać się z tą kartą) oraz dopisywać ich do protokołów w eProto (patrz - instrukcja eProto). Można dopisywać studentów do bieżących protokołów zajęć realizowanych w danym semestrze. Jeśli nie ma takiego protokołu (zajęcia z semestru parzystego odrabiane w semestrze nieparzystym i odwrotnie) protokół zostanie przygotowany w Dziekanacie - po wpisaniu oceny należy ten protokół podpisać i dostarczyć do Dziekanatu.

10. Zgoda na przedłużenie terminu rozliczenia semestru będzie udzielana tylko w wyjątkowych, uzasadnionych, udokumentowanych przypadkach, np. długotrwała choroba studenta, na podstawie złożonych wniosków z załącznikami dokumentującymi podane w nich uzasadnienia. Nie jest takim uzasadnieniem niezdanie egzaminu lub nieuzyskanie wystarczającej liczby punktów ECTS.

 

Uwaga! Proszę zapoznać się z Zarządzeniem Nr 39/2014 JM Rektora PP

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora:

"Prowadzący zajęcia jest zobowiązany dostarczyć do dziekanatu podpisane protokoły egzaminów i zaliczeń modułów w postaci wydruku z systemu eProto nie później niż w pierwszym tygodniu po rozpoczęciu następnego semestru"

inż. Aneta Kawa
specjalista ds. administracyjnych
Zasady zaliczania przedmiotów i przeprowadzania egzaminów obowiązujące na WBMiZ w roku akademickim 2017/2018
Utworzono: 17.09.26 09:16
Ostatnia modyfikacja: 17.09.26 09:16

1. Podstawą do zaliczenia wszystkich form zajęć niekończących się egzaminem są pozytywne wyniki bieżącej kontroli wiadomości. Kontrolę tę, w formie zgodnej z zasadami ustalonymi przez osobę odpowiedzialną za moduł, realizuje prowadzący zajęcia, który wystawia także ocenę i wpisuje ją do elektronicznego protokołu - w terminie do końca okresu zajęć dydaktycznych, a następnie zatwierdza w terminie 7 dni od wprowadzenia do e-Proto.

2. Studentowi, który w wyniku bieżącej kontroli wiadomości otrzymał ocenę niedostateczną, przysługuje prawo do jednego zaliczenia poprawkowego w terminie do końca sesji egzaminacyjnej. Ocenę należy wpisać do systemu eProto i zatwierdzić protokół uzupełniając wcześniejszy protokół (rubryka: ocena poprawkowa).

3. Jeżeli prowadzący zajęcia podejmie decyzję o niezaliczeniu danej formy zajęć w oparciu o § 22 ust. 2 obowiązującego Regulaminu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia („Nieobecność studenta, w tym usprawiedliwiona, na więcej niż 1/3 zajęć, może być podstawą do niezaliczenia tych zajęć. Niewykonanie ćwiczeń określonych regulaminem laboratorium uniemożliwia zaliczenie zajęć laboratoryjnych”) wówczas w protokołach zaliczeniowych należy wprowadzić i zatwierdzić zapis nieobecny - w rubryce pierwszego zaliczenia. Rubryka zaliczenia poprawkowego pozostaje niewypełniona. Skutkuje to dla studenta koniecznością powtarzania danej formy zajęć.

4. Przystąpienie do egzaminu nie jest uwarunkowane zaliczeniem innych form zajęć danego modułu.

5. Studentowi przysługuje prawo do dwukrotnego przystąpienia do egzaminu, w tym poprawkowego.

6. Wyniki egzaminów, a także końcowych kolokwiów zaliczeniowych muszą być podane studentom w ciągu 3-5 dni od daty przeprowadzenia egzaminu/kolokwium zaliczeniowego - w zależności od liczebności grupy. Należy realizować to wymaganie poprzez wprowadzenie ocen do protokołu w systemie eProto, co skutkuje wysłaniem maila na adres elektroniczny studenta z wiadomością o tej ocenie.

7. W elektronicznych protokołach egzaminacyjnych może pojawiać się, oprócz ocen, tylko wpis nieobecny – oznacza nieobecność nieusprawiedliwioną na egzaminie i utratę terminu. Protokoły należy wypełnić i zatwierdzić wpisane oceny do końca semestru:

w przypadku 7 semestru studiów stacjonarnych I stopnia - do 31 stycznia 2018, w przypadku 3 semestru studiów stacjonarnych II stopnia - do 30 czerwca 2018,

w pozostałych przypadkach (studia stacjonarne i niestacjonarne) dla semestru zimowego do 23.02.2018, a dla semestru letniego do 30.09.2018.

8. Jeżeli w ciągu 7 dni od terminu przeprowadzenia egzaminu student usprawiedliwi nieobecność, to ma prawo do dodatkowego, jednego terminu. Dodatkowy termin nie może przypadać później niż dwa tygodnie po rozpoczęciu następnego semestru. Wydłuża on okres rejestracji. Wyniki takiego egzaminu należy wprowadzić do systemu eProto (w miejsce wpisu "nieobecny") i zatwierdzić w terminie 3 dni od daty egzaminu.

9. Studentom powtarzającym przedmioty ocenę wpisywać należy do karty powtarzania przedmiotu (student powinien zgłaszać się z tą kartą) oraz dopisywać ich do protokołów w eProto (patrz - instrukcja eProto). Można dopisywać studentów do bieżących protokołów zajęć realizowanych w danym semestrze. Jeśli nie ma takiego protokołu (zajęcia z semestru parzystego odrabiane w semestrze nieparzystym i odwrotnie) protokół zostanie przygotowany w Dziekanacie - po wpisaniu oceny należy ten protokół podpisać i dostarczyć do Dziekanatu.

10. Zgoda na przedłużenie terminu rozliczenia semestru będzie udzielana tylko w wyjątkowych, uzasadnionych, udokumentowanych przypadkach, np. długotrwała choroba studenta, na podstawie złożonych wniosków z załącznikami dokumentującymi podane w nich uzasadnienia. Nie jest takim uzasadnieniem niezdanie egzaminu lub nieuzyskanie wystarczającej liczby punktów ECTS.

 

Uwaga! Proszę zapoznać się z Zarządzeniem Nr 39/2014 JM Rektora Politechniki Poznańskiej

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora:

"Prowadzący zajęcia jest zobowiązany dostarczyć do dziekanatu podpisane protokoły egzaminów i zaliczeń modułów w postaci wydruku z systemu eProto nie później niż w pierwszym tygodniu po rozpoczęciu następnego semestru"

inż. Aneta Kawa
specjalista ds. administracyjnych
Obliczanie liczby punktów ECTS wymaganej do rejestracji na semestr kolejny
Utworzono: 13.05.06 13:58
Ostatnia modyfikacja: 17.10.06 07:44

§ 24 Regulaminu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 32/2016-2020 z dnia 29 marca 2017 r. 

 

1. Na wszystkich kierunkach studiów okresem rozliczeniowym jest semestr.

2. Warunkiem rejestracji na kolejny semestr studiów jest:

1) uzyskanie, w terminie określonym przez dziekana, liczby punktów nie mniejszej niż:

30·K – (12 + N) w przypadku studiów stacjonarnych,

(...)

26·K – (11 + N) w przypadku 8-semestralnych studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia odpowiadających 7-semestralnym studiom stacjonarnym,

23·K – (10 + N) w przypadku 9-semestralnych studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia odpowiadających 7-semestralnym studiom stacjonarnym,

22·K – (10 + N) w przypadku 4-semestralnych studiów niestacjonarnych drugiego stopnia odpowiadających 3-semestralnym studiom stacjonarnym, gdzie:

K – oznacza liczbę semestrów, jakie upłynęły od rozpoczęcia studiów,

N – oznacza liczbę punktów dodatkowych z przedziału domkniętego [0, 2] określaną przez radę wydziału,

(...)

2) zaliczenie modułów występujących w programie studiów z opóźnieniem nie większym niż dwa semestry. W uzasadnionych przypadkach dziekan może wprowadzić dłuższy okres zaliczenia

 

Na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania liczba N=2 (Uchwała Nr 5/III/9/2017 Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej z dnia 22 września 2017 r.)

 

Liczba punktów ECTS przypadająca na każdy semestr studiów na WBMiZ:

 • studia stacjonarne I i II stopnia    = 30
 • studia niestacjonarne I stopnia    = 26 (ostatni semestr = 28)
 • studia niestacjonarne II stopnia   = 22 (ostatni semestr = 24)

 

Przykład 1

Student 3 semestru studiów stacjonarnych I stopnia

 • Wymagana liczba punktów ECTS do zaliczenia semestru 3:

            3 semestry x 30 pkt. = 90

 • Wymagana liczba punktów ECTS do rejestracji na semestr 4:

            3 semestry x 30 pkt. – (12 + 2) = 76

 

Przykład 2

Student 5 semestru studiów niestacjonarnych I stopnia

 • Wymagana liczba punktów ECTS do zaliczenia semestru 5:

            5 semestrów x 26 pkt. = 130

 • Wymagana liczba punktów ECTS do rejestracji na semestr 6:

            5 semestrów x 26 pkt. – (11 + 2) = 117

 

Przykład 3

Student 2 semestru studiów niestacjonarnych II stopnia

 • Wymagana liczba punktów ECTS do zaliczenia semestru 2:

            2 semestry x 22 pkt. = 44

 • Wymagana liczba punktów ECTS do rejestracji na semestr 3:

            2 semestry x 22 pkt. – (10 + 2) = 32

inż. Aneta Kawa
specjalista ds. administracyjnych
Faktura VAT, faktura VAT proforma
Utworzono: 13.05.06 14:01
Ostatnia modyfikacja: 17.10.02 11:01

FAKTURA VAT wystawiana jest po dokonaniu płatności.

Student dokonuje wpłaty na swój indywidualny numer konta otrzymany w dziekanacie lub podany na koncie studenckim w systemie eStudent, natomiast zakład pracy na podany niżej:

Politechnika Poznańska  Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań

02 1090 1362 0000 0000 3601 7895

tytułem:  nazwisko i imię studenta (WBMiZ)

W przypadku pokrywania przez zakład pracy tylko części opłaty za zajęcia dydaktyczne, należy odpowiednie kwoty wpłacić na ww. numery kont.

 

Kroki:

 1. Wnieś opłatę na odpowiednie konto.
 2. Wydrukuj i wypełnij wniosek.
 3. Scan wniosku wraz z dowodem wpłaty (max w ciągu 3 dni od dokonania wpłaty) prześlij na adres zco.dziekanat@put.poznan.pl
 4. Faktura zostanie niezwłocznie wystawiona i przesłana pocztą na adres płatnika.

 

FAKTURA  VAT PROFORMA wystawiana jest przed dokonaniem płatności.

Wniosek o wydanie faktury należy złożyć min. 14 dni przed upływem terminu płatności za zajęcia dydaktyczne (termin określony w umowie lub decyzja dziekana).

 

Kroki:

 1. Wydrukuj i wypełnij wniosek.
 2. Scan wniosku prześlij na adres zco.dziekanat@put.poznan.pl
 3. Faktura zostanie niezwłocznie wystawiona i przesłana pocztą na adres płatnika (na fakturze będzie podany numer konta do wpłaty oraz termin płatności).
 4. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Uczelni, zostanie wystawiona Faktura VAT i wysłana pocztą na adres płatnika.
inż. Aneta Kawa
specjalista ds. administracyjnych
Informacje dla dyplomanta - rozliczenie
Utworzono: 13.05.06 13:59
Ostatnia modyfikacja: 18.12.19 10:33

TERMIN ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową w terminie do:

 • końca stycznia – na studiach stacjonarnych kończących się semestrem zimowym
 • końca czerwca – na studiach stacjonarnych kończących się semestrem letnim
 • końca marca – na studiach niestacjonarnych kończących się semestrem zimowym
 • końca września – na studiach niestacjonarnych kończących się semestrem letnim

W ww. terminach wraz z pracą dyplomową należy złożyć podanie o wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego*

Praca dyplomowa powinna być wydrukowana dwustronnie, w stałej oprawie miękkiej (klejony grzbiet), z oryginalną kartą tematyczną  (egzemplarz przeznaczony do archiwizacji). Prace dla promotora i recenzenta wg wskazań promotora.

Dyplomant zobowiązany jest do wgrania pracy dyplomowej na serwer uczelni wg instrukcji użytkownika konta zamieszczonej w systemie eStudent

ROZLICZENIE  DYPLOMANTA

            Przed egzaminem dyplomowym (ok. 3-5 dni) student powinien rozliczyć się w dziekanacie z wymaganych nw. dokumentów:

 • karta obiegowa*
 • 4 fotografie o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm - podpisane (ołówkiem) imieniem i nazwiskiem
 • dowód opłaty za dyplom w języku polskim 60 zł. - na konto otrzymane z dziekanatu (dostępne również w systemie eStudent)
 • oświadczenie dyplomanta o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej i zgodności pracy dyplomowej w wersji elektronicznej z wersją papierową przedłożoną w dziekanacie (wydruk z konta eStudent)
 • informacje dodatkowe do suplementu do dyplomu *

            Aby uzyskać odpis dyplomu w języku angielskim należy dodatkowo:

 • wpłacić na otrzymane z dziekanatu konto 40 zł. (łączna wpłata 100 zł.)
 • dostarczyć 1 fotografię (łącznie 5 szt.)
 • złożyć wniosek o wydanie ww. odpisu*
 • informacje dodatkowe do suplementu do dyplomu – wersja angielska*

ODBIÓR DYPLOMÓW

 • Absolwenci mogą odbierać dyplomy w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich Politechniki Poznańskiej, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5 (Kampus Wilda), pokój 308 (3 piętro), tel.: +48 61 665 3504.  Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 07.00 – 15.00. Przed przyjazdem po odbiór dyplomu warto upewnić się, czy jest on już gotowy. Informację można uzyskać drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres e-mail: dyplom@put.poznan.pl Przy odbiorze dokumentów konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
 • W przypadku, gdy absolwent nie może odebrać dyplomu osobiście, na jego pisemny wniosek, dokumenty mogą być wydane upoważnionej osobie do rąk własnych lub wysłane pocztą, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na koszt absolwenta. Upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez uczelnię lub notariusza.
 • Więcej informacji na stronie https://www.put.poznan.pl/pl/absolwenci/odbior-dyplomow

* komplet druków student otrzymuje w dziekanacie w przypadku studiów stacjonarnych, studentom studiów niestacjonarnych dokumenty zostaną wysłane na pocztę studencką.

inż. Aneta Kawa
specjalista ds. administracyjnych
Informacje dla dyplomanta - praca dyplomowa POUFNA
Utworzono: 17.04.25 14:19
Ostatnia modyfikacja: 17.10.09 12:33

Praca jest uznawana za poufną tylko w przypadku, gdy została podpisana umowa o poufności pracy dyplomowej. W celu zainicjowania umowy należy zgłosić się do Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów Politechniki Poznańskiej (CPiKSiA). Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych podpisów i zarejestrowaniu umowy przez CPiKSiA student może wgrać do systemu eDziekanat pracę i oznaczyc ją jako poufną.

CPiKSiA - biuro czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30 - 15:00

ul. Piotrowo 3 pok. 327     61-138 Poznań
tel.: 61 665-2010    faks: 61 665-2770   e-mail: cpk@put.poznan.pl

inż. Aneta Kawa
specjalista ds. administracyjnych
Informacje dla dyplomanta - zagadnienia na egzamin dyplomowy inżynierski od r. akad. 2016/17
Utworzono: 16.03.08 07:44
Ostatnia modyfikacja: 16.10.03 13:27

Zagadnienia na egzamin dyplomowy inżynierski mają ułatwić przygotowanie do egzaminu.

Obowiązują następujące zasady:

 1.        Pytania na egzaminie dyplomowym mogą dotyczyć zagadnień z całego toku studiów, również nie wymienionych w podanym wykazie lub   stanowić modyfikację zagadnienia z wykazu.
 2.        Jedno z pytań może dotyczyć zagadnień omawianych na przedmiotach specjalności.
 3.        Pytania na egzaminie dyplomowym mogą być uszczegółowieniem zagadnień przedstawionego wykazu.

Ramowy przebieg egzaminu dyplomowego

 1.        Przywitanie - Przewodniczący Komisji
 2.        Prezentacja efektów pracy dyplomowej (do 15 minut)
 3.        Przedstawienie recenzji i dyskusja
 4.        Odpowiedzi na pytania egzaminacyjne
 5.        Dyskusja Komisji (część niejawna)
 6.        Ogłoszenie wyników
inż. Aneta Kawa
specjalista ds. administracyjnych
Informacje dla dyplomanta - zagadnienia na egzamin dyplomowy magisterski od r. akad. 2016/17
Utworzono: 16.10.03 10:05
Ostatnia modyfikacja: 19.04.02 12:20

Zagadnienia na egzamin dyplomowy magisterski mają ułatwić przygotowanie do egzaminu.

Obowiązują następujące zasady:

 1.        Pytania na egzaminie dyplomowym mogą dotyczyć zagadnień z całego toku studiów, również nie wymienionych w podanym wykazie lub   stanowić modyfikację zagadnienia z wykazu.
 2.        Jedno z pytań może dotyczyć zagadnień omawianych na przedmiotach specjalności.
 3.        Pytania na egzaminie dyplomowym mogą być uszczegółowieniem zagadnień przedstawionego wykazu.

Ramowy przebieg egzaminu dyplomowego

 1.        Przywitanie - Przewodniczący Komisji
 2.        Prezentacja efektów pracy dyplomowej (do 15 minut)
 3.        Przedstawienie recenzji i dyskusja
 4.        Odpowiedzi na pytania egzaminacyjne
 5.        Dyskusja Komisji (część niejawna)
 6.        Ogłoszenie wyników
inż. Aneta Kawa
specjalista ds. administracyjnych
Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
Utworzono: 13.05.06 13:55
Ostatnia modyfikacja: 17.11.16 12:38

§ 41 Regulaminu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 32/2016-2020 z dnia 29 marca 2017 r. 

(…)

11. Dziekan na wniosek kierującego pracą lub studenta może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, nie więcej niż o 3 miesiące, w razie:

1) długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem,

2) niemożności wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn, niezależnych od studenta

 

Kroki:

 1. Wydrukuj i wypełnij wniosek.
 2. Udaj się do promotora po opinię o stopniu zaawansowania pracy.
 3. Wniosek złóż w dziekanacie w terminach:
 • do końca stycznia – na studiach stacjonarnych kończących się semestrem zimowym
 • do końca czerwca – na studiach stacjonarnych kończących się semestrem letnim
 • do końca marca – na studiach niestacjonarnych kończących się semestrem zimowym
 • do końca września – na studiach niestacjonarnych kończących się semestrem letnim

Przyjdź do dziekanatu – zostaniesz poinformowany o decyzji dziekana. Przedłużony termin złożenia pracy dyplomowej zostanie również podany w systemie eStudent w zakładce z egzaminem dyplomowym.

Jeśli decyzja jest negatywna, spodziewaj się wydania decyzji o skreśleniu z listy studentów. Pamiętaj, że masz możliwość zgłosić się na rozmowę w godzinach dyżuru prodziekana.

inż. Aneta Kawa
specjalista ds. administracyjnych
Przepisywanie ocen
Utworzono: 13.05.06 13:54
Ostatnia modyfikacja: 19.10.16 07:58

wniosek w załączniku

inż. Aneta Kawa
specjalista ds. administracyjnych
Przedłużenie terminu rejestracji / rozliczenia sesji
Utworzono: 13.05.06 13:56
Ostatnia modyfikacja: 17.10.02 17:14

Zgoda na przedłużenie terminu rozliczenia semestru będzie udzielana tylko w wyjątkowych, uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach, np. długotrwała choroba studenta, na podstawie złożonych wniosków z załącznikami dokumentującymi podane w nich uzasadnienia. Nie jest takim uzasadnieniem niezdanie egzaminu lub nieuzyskanie wystarczającej liczby punktów ECTS.

inż. Aneta Kawa
specjalista ds. administracyjnych
Zaliczenie komisyjne
Utworzono: 13.05.06 13:49
Ostatnia modyfikacja: 17.10.02 17:18

§ 29 Regulaminu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 32/2016-2020 z dnia 29 marca 2017 r. 

 

1. Na wniosek studenta, złożony w okresie do 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników zaliczenia poprawkowego do kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej moduł, kierownik zarządza – tylko w uzasadnionych przypadkach – zaliczenie komisyjne w ustalonym przez siebie terminie.

2. Zaliczenie komisyjne przeprowadza komisja w składzie trzech nauczycieli akademickich, powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej moduł. Przewodniczącym komisji powinien być kierownik jednostki organizacyjnej lub wyznaczona przez niego osoba. W skład komisji, oprócz przewodniczącego i prowadzącego zajęcia, powinien wchodzić specjalista z tej samej lub pokrewnej dziedziny wiedzy. We wniosku, o którym mowa w ust. 1 student może wskazać osobę obserwatora, spośród nauczycieli akademickich i studentów Uczelni, uczestniczącego w zaliczeniu komisyjnym.

3. W przypadku, gdy zaliczenie komisyjne dotyczy kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej moduł o zaliczeniu komisyjnym decyduje dziekan.

4. Przewodniczącym zaliczenia komisyjnego nie może być osoba uprzednio przeprowadzająca zaliczenie.

5. Ocena komisji jest ostateczna.

 

Kroki:

 1. Wydrukuj i wypełnij wniosek.
 2. Wniosek złóż w sekretariacie jednostki prowadzącej moduł (przedmiot zaliczany).
 3. Czekaj na wiadomość (telefon lub e-mail) dotyczącą decyzji kierownika jednostki i w przypadku decyzji pozytywnej - terminu i miejsca przeprowadzenia zaliczenia.
Pliki:
inż. Aneta Kawa
specjalista ds. administracyjnych
Egzamin komisyjny
Utworzono: 13.05.06 14:01
Ostatnia modyfikacja: 17.10.02 17:21

§ 31 Regulaminu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 32/2016-2020 z dnia 29 marca 2017 r. 

 

1. Na wniosek studenta, złożony w okresie do 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników egzaminu poprawkowego, dziekan może zarządzić – tylko w uzasadnionych przypadkach – egzamin komisyjny w ustalonym przez siebie terminie.

2. Egzaminowi komisyjnemu przewodniczy dziekan lub osoba przez niego wyznaczona. Przewodniczącym egzaminu komisyjnego nie może być osoba uprzednio egzaminująca studenta.

3. W skład komisji, oprócz przewodniczącego i egzaminatora, powinien wchodzić, co najmniej jeden specjalista z tej samej lub pokrewnej dziedziny wiedzy.

4. We wniosku, o którym mowa w ust. 1 student może wskazać osobę obserwatora, spośród nauczycieli akademickich i studentów Uczelni, uczestniczącego w egzaminie komisyjnym.

5. Egzamin komisyjny może mieć formę ustną lub pisemną i ustną. Decyzję w tej sprawie podejmuje przewodniczący komisji.

6. Ocena komisji jest ostateczna.

 

Kroki:

 1. Wydrukuj i wypełnij wniosek.
 2. Wniosek złóż w dziekanacie.
 3. Studia:
 • stacjonarne: po upływie ok. 3 - 5 dni zgłoś się do dziekanatu, otrzymasz informację dotyczącą decyzji dziekana i w przypadku decyzji pozytywnej - terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu
 • niestacjonarne: czekaj na wiadomość z dziekanatu (telefon lub e-mail) dotyczącą decyzji dziekana i w przypadku decyzji pozytywnej - terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu
Pliki:
inż. Aneta Kawa
specjalista ds. administracyjnych
Powtarzanie przedmiotu
Utworzono: 13.05.06 13:57
Ostatnia modyfikacja: 19.10.14 13:43

§ 28 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 154/2016-2020 z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

1. Student może powtarzać niezaliczone formy z poszczególnych zajęć.
2. Wyklucza się możliwość powtarzania semestru studiów.
3. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia, dopuszcza się możliwość uzupełnienia zaległości bez udziału w zajęciach.

 

           Wniosek o powtarzanie przedmiotu złóż przed rozpoczęciem lub najpóźniej na początku semestru, w którym powtarzany przedmiot będzie realizowany. Jest to szczególnie ważne, gdyż przed rozpoczęciem powtarzanych zajęć musisz uzgodnić z prowadzącym sposób ich rozliczenia.
           W niektórych przypadkach prowadzący zajęcia wyraża zgodę na wcześniejszy termin rozliczenia zaległego przedmiotu (możliwość uzupełnienia zaległości bez udziału w zajęciach), wtedy wcześniej możesz złożyć wniosek.
           Pamiętaj, że za powtarzany przedmiot nie masz przyznanych punktów ECTS. Czas na uzupełnienie zaległości wynosi nie więcej niż dwa semestry.

Kroki:

 1. Wydrukuj i wypełnij wniosek.
 2. Wniosek złóż w dziekanacie.
 3. Jeśli decyzja dziekana będzie pozytywna w systemie eStudent będzie dostępny numer konta do wpłaty z określoną kwotą i terminem płatności (sposób naliczania opłaty: suma godzin każdej niezaliczonej formy zajęć z powtarzanego przedmiotu; stawka określona jest w zarządzeniu rektora: do 30 godz. – 200 zł, do 60 godz. – 300 zł, powyżej 60 godz. – 400 zł.; termin płatności: zazwyczaj 7 dni od wydania decyzji)
 4. Po uregulowaniu wpłaty otrzymasz kartę okresowych osiągnięć studenta z wpisanym terminem uzupełnienia zaległości.
 5. Zgłoś się do prowadzącego zajęcia i ustal sposób rozliczenia powtarzanego przedmiotu.
 6. Po zaliczeniu lub egzaminie zgłoś się do prowadzącego zajęcia po wpis, a następnie złóż kartę w dziekanacie do rozliczenia powtarzanego przedmiotu.
Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 191011145636_wniosek_o_powtarzanie_przedmiotu.pdf332.95 KB
inż. Aneta Kawa
specjalista ds. administracyjnych
Wznowienie studiów
Utworzono: 13.05.06 13:51
Ostatnia modyfikacja: 17.10.06 08:35

§ 35 Regulaminu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 32/2016-2020 z dnia 29 marca 2017 r. 

 

 

1. Ponowne przyjęcie na studia osoby, która zrezygnowała ze studiów lub została skreślona z listy studentów nie uzyskawszy uprzednio zaliczenia pierwszego semestru studiów, następuje na ogólnych zasadach obowiązujących przy rekrutacji na studia wyższe.

2. Student, który został skreślony z listy studentów po zaliczeniu co najmniej pierwszego semestru, może ubiegać się o wznowienie studiów.

3. Decyzję o wznowieniu studiów podejmuje dziekan. Dziekan może uzależnić wznowienie studiów od zdania egzaminów sprawdzających uzyskane wcześniej efekty kształcenia.

4. Studia można wznowić na semestrze nie wyższym niż następujący po semestrze zaliczonym przed skreśleniem z listy studentów. Dziekan może zobowiązać studenta do wyrównania różnic programowych spowodowanych zmianą programu studiów.

5. Student, za zgodą dziekana, może wznowić studia w innej formie i trybie, niż ta w której studiował przed skreśleniem.

6. Student, który wznowił studia, może ubiegać się, w formie pisemnej, w ciągu dwóch pierwszych tygodni zajęć lub zjazdów – u prowadzącego zajęcia, o przepisanie oceny uzyskanej przed skreśleniem z listy studentów.

(…)

 

Kroki:

 1. Wydrukuj i wypełnij wniosek.
 2. Wniosek złóż w dziekanacie co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem semestru (wg harmonogramu roku akademickiego).
 3. Do wniosku dołącz kserokopię dowodu osobistego wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta (jeśli nie złożyłeś jej w dziekanacie do rozliczenia w poprzednim okresie studiowania - do roku akad. 2014/15).
 4. Zgłoś się do dziekanatu po decyzję dziekana (studia stacjonarne), otrzymasz decyzję pocztą wysłaną na adres do korespondencji (studia niestacjonarne)
 5. Jeśli decyzja dziekana będzie negatywna, masz prawo złożyć odwołanie skierowane do prorektora ds. kształcenia za pośrednictwem dziekana.
 6. W decyzji pozytywnej dziekan może zobowiązać studenta do wyrównania różnic programowych i określi termin ich uzupełnienia (różnice programowe realizowane są bez dodatkowych opłat).
 7. Przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych semestru, w którym wznawiasz studia, zgłoś się do dziekanatu w celu podpisania umowy i ustalenia grupy dziekańskiej, do której zostaniesz wpisany.
inż. Aneta Kawa
specjalista ds. administracyjnych
Przeniesienie ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne (lub odwrotnie) w ramach WBMiZ
Utworzono: 13.05.06 13:55
Ostatnia modyfikacja: 17.10.02 17:35

§ 19 Regulaminu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 32/2016-2020 z dnia 29 marca 2017 r. 

 

1. Student może przenieść się ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne. Decyzję o przeniesieniu podejmuje dziekan.

2. Dziekan ustala semestr, na który student może być przeniesiony oraz sposób wyrównania różnic programowych.

 

§ 20

1. Student studiów niestacjonarnych może ubiegać się o przeniesienie na studia stacjonarne po zaliczeniu  co najmniej 2 semestrów w przypadku studiów pierwszego stopnia i co najmniej 1 semestru w przypadku studiów drugiego stopnia. Decyzję o przeniesieniu podejmuje dziekan.

2. Dziekan ustala semestr, na który student może być przeniesiony oraz sposób wyrównania różnic programowych.

 

§ 18

(...)

3. Przy przeniesieniu ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne, z niestacjonarnych na stacjonarne, przy przeniesieniu z innej szkoły wyższej do Uczelni oraz przy powrocie do Uczelni po okresie odbywania studiów w innej uczelni wyższej, do której student został skierowany, student nie może kontynuować studiów na semestrze niższym niż semestr następujący po ostatnim semestrze zaliczonym.

4. W przypadkach niezrealizowania wymaganych efektów kształcenia, dziekan może wyznaczyć różnice programowe i sposób ich wyrównania.

5. Student otrzymuje w jednostce przyjmującej taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom kształcenia uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich modułów, form zajęć i praktyk w tej jednostce.

(…)

 

Pamiętaj!

            Przeniesienie jest możliwe tylko wtedy, kiedy masz status studenta. Jeśli jesteś skreślony z listy studentów możesz tylko wznowić studia.

            Jeśli masz zaległości z poprzednich semestrów (nie większe niż rok), możesz po przeniesieniu kontynuować studia na semestrze, na który uzyskałeś rejestrację. W takim przypadku zobowiązany jesteś do uzupełnienia zaległych przedmiotów wg programu studiów sprzed przeniesienia (zaległości pomniejszają przysługujący limit punktów kredytowych).

 

Kroki:

 1. Wydrukuj i wypełnij wniosek.
 2. Wniosek złóż w dziekanacie przed rozpoczęciem semestru, na który chcesz być przyjęty (wg harmonogramu roku akademickiego).
 3. Zgłoś się do dziekanatu po decyzję dziekana (studia stacjonarne), otrzymasz decyzję pocztą wysłaną na adres do korespondencji (studia niestacjonarne)
 4. Jeśli decyzja dziekana będzie negatywna, masz prawo złożyć odwołanie skierowane do prorektora ds. kształcenia za pośrednictwem dziekana.
 5. Wydając decyzję pozytywną dziekan może zobowiązać studenta do wyrównania różnic programowych i określi termin ich uzupełnienia (różnice programowe realizowane są bez dodatkowych opłat).
 6. Przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych semestru, na który zostałeś przeniesiony, zgłoś się do dziekanatu w celu podpisania umowy i ustalenia grupy dziekańskiej, do której zostaniesz wpisany.
inż. Aneta Kawa
specjalista ds. administracyjnych
Rezygnacja ze studiów
Utworzono: 13.05.06 13:53
Ostatnia modyfikacja: 17.10.02 17:37

§ 33 Regulaminu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 32/2016-2020 z dnia 29 marca 2017 r. 

 

1. Dziekan skreśla studenta z listy studentów, w przypadku:

1) niepodjęcia studiów;

2) rezygnacji ze studiów;

3) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego;

4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.

(…)

 

Kroki:

 1. Wydrukuj i wypełnij oświadczenie.
 2. Oświadczenie złóż w dziekanacie wraz z legitymacją studencką (dokumenty można również przesłać pocztą). Za datę złożenia rezygnacji ze studiów przyjmuje się datę wpływu oświadczenia do dziekanatu.
 3. W celu odbioru dokumentów złóż w dziekanacie legitymację studencką  i rozlicz się kartą obiegową.
 4. Sprawy formalne dot. odbioru dokumentów może przeprowadzić osoba postronna. Upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej dokonane przez notariusza (wyjątek: pisemne upoważnienie złożone w obecności pracownika dziekanatu).
Pliki:
inż. Aneta Kawa
specjalista ds. administracyjnych
Skreślenie z listy studentów
Utworzono: 13.05.06 13:52
Ostatnia modyfikacja: 17.10.02 17:39

§ 33 Regulaminu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 32/2016-2020 z dnia 29 marca 2017 r. 

 

1. Dziekan skreśla studenta z listy studentów, w przypadku:

1) niepodjęcia studiów;

2) rezygnacji ze studiów;

3) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego;

4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.

2. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów, w przypadku:

1) stwierdzenia braku postępów w nauce;

2) nieuzyskania zaliczenia semestru w określonym terminie;

3) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów

4) niepodpisania przez studenta przedłożonej przez Uczelnię umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne

(…)

 

Kroki:

 1. Gdy otrzymasz decyzję o skreśleniu z listy studentów, złóż w dziekanacie legitymację studencką i rozlicz się kartą obiegową.
 2. Sprawy formalne dot. odbioru dokumentów może przeprowadzić osoba postronna. Upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej dokonane przez notariusza (wyjątek: pisemne upoważnienie złożone w obecności pracownika dziekanatu).
 3. Jeśli kwestionujesz decyzję dziekana i potrafisz to uzasadnić, w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji możesz:
 • poprosić dziekana o uchylenie we własnym zakresie decyzji o skreśleniu,
 • złożyć odwołanie do prorektora do spraw kształcenia.

Wniosek wydrukuj, wypełnij, a następnie złóż w dziekanacie i czekaj na odpowiedź.

inż. Aneta Kawa
specjalista ds. administracyjnych
Zwrot opłaty
Utworzono: 13.05.06 11:18
Ostatnia modyfikacja: 17.10.02 17:42

§ 11 Uchwały Nr 109/2012-2016 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 24 września 2014 r.

 1. W przypadku skreślenia przez dziekana z listy studentów/doktorantów lub rezygnacji ze studiów przed rozpoczęciem semestru, studentowi/doktorantowi przysługuje zwrot opłaty wniesionej za cały semestr studiów.
 2. W przypadku skreślenia przez dziekana z listy studentów/doktorantów lub rezygnacji ze studiów po rozpoczęciu semestru, studentowi/doktorantowi przysługuje zwrot opłaty za studia wpłaconej za cały semestr, po potrąceniu części opłaty obliczonej proporcjonalnie do liczby odbytych, wynikających z planu zajęć, zjazdów w semestrze.
 3. W przypadku skreślenia przez dziekana z listy studentów/doktorantów lub rezygnacji ze studiów przez studenta/doktoranta, któremu dziekan wyraził zgodę na rozłożenie opłaty semestralnej na raty, opłata za okres, w którym student/doktorant złożył zawiadomienie o rezygnacji, nie podlega zwrotowi.
 4. Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty za studia w terminie jednego miesiąca od daty wpływu do dziekana pisemnego żądania.

Kroki:

 1. Wydrukuj i wypełnij wniosek o zwrot opłaty semestralnej.
 2. Wydrukuj i wypełnij wniosek o zwrot opłaty za powtarzanie przedmiotu (zwrot opłaty przysługuje tylko w przypadku złożenia rezygnacji ze studiów bądź skreślenia z listy studentów do połowy semestru, w którym powtarzałeś przedmiot).
 3. Wniosek wraz z dowodem wpłaty złóż w dziekanacie niezwłocznie po otrzymaniu decyzji o skreśleniu z listy studentów.
 4. Po zatwierdzeniu zwrotu opłaty przez dziekana odpowiednio wyliczona kwota zostanie przelana na konto, które podałeś we wniosku.
inż. Aneta Kawa
specjalista ds. administracyjnych
Rozłożenie na raty opłaty za usługi edukacyjne
Utworzono: 13.05.06 11:17
Ostatnia modyfikacja: 17.10.02 17:43

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan, na wniosek studenta, ma prawo rozłożyć opłatę za usługi edukacyjne na raty (wysokość opłaty semestralnej określa zarządzenie rektora). Przy podejmowaniu decyzji dziekan bierze pod uwagę, oprócz sytuacji opisanej w uzasadnieniu wniosku (ewentualnie odpowiednio udokumentowanej), także terminowość wpłat dokonywanych przez studenta w poprzednich semestrach.

Kroki:

 1. Wydrukuj i wypełnij wniosek.
 2. Wniosek złóż w dziekanacie nie później niż na 14 dni przed upływem terminu płatności (termin został określony w umowie, którą zawarłeś z Uczelnią, dla semestru zimowego jest to 1 października, dla semestru letniego 1 marca).
 3. Decyzja pozytywna zawierać będzie liczbę rat, kwoty i terminy płatności, widoczna będzie na koncie studneckim w zakładce z opłatami.
 4. Jeśli otrzymasz decyzję negatywną (wysłaną listem poleconym na adres korespondencyjny studenta), jesteś zobowiązany do dokonania wpłaty w terminie określonym w umowie.
Pliki:
inż. Aneta Kawa
specjalista ds. administracyjnych
Urlop
Utworzono: 13.05.06 13:51
Ostatnia modyfikacja: 17.10.02 17:47

§ 36 Regulaminu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 32/2016-2020 z dnia 29 marca 2017 r. 

 

1. Dziekan może, na wniosek studenta, udzielić mu urlopu zdrowotnego, losowego lub okolicznościowego, przy czym studentowi studiów pierwszego stopnia na pierwszych dwóch semestrach – tylko urlopu zdrowotnego.

2. Urlop może być krótkoterminowy (do 5 tygodni) lub długoterminowy (2 semestry).

3. Decyzję o udzielonym urlopie przechowuje się w dokumentacji przebiegu studiów.

 

§ 37 Regulaminu studiów

1. Student nie może uzyskać urlopu za okres miniony.

2. W okresie urlopu student zachowuje prawa studenta z zastrzeżeniem, iż prawo do pomocy materialnej w tym okresie regulują odrębne przepisy.

3. Dziekan może udzielić studentowi przebywającemu na urlopie zgody na zaliczanie określonych modułów.

4. Czas przebywania na urlopie nie zmienia wartości parametru K – dotychczasowej liczby semestrów studiowania.

5. Udzielenie urlopu długoterminowego przedłuża termin planowanego ukończenia studiów

 

Pamiętaj!

wniosek o urlop złóż przed rozpoczęciem lub w trakcie trwania semestru, na który uzyskałeś rejestrację (a nie po nieudanej sesji)

 

Kroki:

 1. Wydrukuj i wypełnij wniosek.
 2. Wniosek złóż w dziekanacie (można przesłać pocztą).
 3. Pisemna decyzja dziekana zostanie wysłana pocztą na adres do korespondencji, który podałeś w dokumentach.
 4. W czasie urlopu możesz przedłużać ważność legitymacji studenckiej.
 5. Za zgodą dziekana możesz również zaliczać określone moduły. W tym celu wydrukuj wniosek, wypełnij go i złóż w dziekanacie.
inż. Aneta Kawa
specjalista ds. administracyjnych
Wydanie duplikatu / wymiana legitymacji studenckiej
Utworzono: 13.05.06 14:02
Ostatnia modyfikacja: 17.10.02 17:49

§ 14 Regulaminu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 32/2016-2020 z dnia 29 marca 2017 r. 

(…)

4. O utracie legitymacji studenckiej student ma obowiązek niezwłocznie pisemnie zawiadomić dziekanat, podając okoliczności jej utraty.

5. W przypadku utraty legitymacji studenckiej w wyniku kradzieży lub innego zdarzenia losowego, student uzyskuje duplikat.

 

 

Duplikat dokumentu otrzymasz jeśli oryginał został skradziony, zagubiony, uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Wymienisz legitymację studencką jeśli zmieniłeś adres zameldowania lub nazwisko.

 

Kroki:

 1. Wydrukuj i wypełnij wniosek.
 2. Wnieś opłatę – jej wysokość i numer konta podane są na wniosku.
 3. Wniosek wraz z dowodem wpłaty złóż w dziekanacie.
 4. Uzgodnij termin odbioru dokumentu.
 5. Dokument odbierz osobiście (pisemnie potwierdzisz odbiór).
Pliki:
inż. Aneta Kawa
specjalista ds. administracyjnych
PRAKTYKI STUDENCKIE - druki obowiązujące od roku akademickiego 2017/2018
Utworzono: 14.01.23 09:54
Ostatnia modyfikacja: 18.02.07 10:25

Pełnomocnicy Dziekana ds. praktyk studenckich (opiekunowie praktyk) dla kierunków:

 

Inżynieria biomedyczna, Inżynieria materiałowa

dr inż. Wojciech Gęstwa

telefon: 61 665 3573; email: wojciech.gestwa@put.poznan.pl

 

Mechanika i budowa maszyn

dr inż. Piotr Stasiewicz

telefon: 61 665 2044; email: piotr.stasiewicz@put.poznan.pl

 

Mechatronika

dr inż. Łukasz Bernat

telefon: 61 665 2422; email: lukasz.bernat@put.poznan.pl

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

dr inż. Anna Karwasz

telefon: 61 61 665 2718; email: anna.karwasz@put.poznan.pl

 

Miejsca i godziny konsultacji pełnomocników dostępne są w zakładce Studia/Konsultacje

 

REGULAMIN PRAKTYK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018.

inż. Aneta Kawa
specjalista ds. administracyjnych
Legenda do planów na studiach stacjonarnych
Utworzono: 15.09.28 14:11
Ostatnia modyfikacja: 17.09.28 13:04

Legenda w załączniku

Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 170928130413_legenda_plany.pdf2.06 MB
mgr inż. Krzysztof Dyrka
specjalista ds. organizacji procesu dydaktycznego
Regulamin organizacji potwierdzania efektów uczenia się
Utworzono: 16.04.29 15:02
Ostatnia modyfikacja: 16.04.29 15:02

Uchwała RW BMiZ  wraz z Regulaminem organizacji potwierdzania efektów uczenia się. w załacznikach.

mgr inż. Krzysztof Dyrka
specjalista ds. organizacji procesu dydaktycznego
Podział na specjalności
Utworzono: 17.09.26 08:48
Ostatnia modyfikacja: 17.09.26 08:48

Szczególowe zasady podziału studentów na specjalności reguluje Uchwała Nr 4/III/9/2017 Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej z dnia 22 września 2017 r.

inż. Aneta Kawa
specjalista ds. administracyjnych
Pokoje pracy zespołowej
Utworzono: 18.03.07 09:10
Ostatnia modyfikacja: 18.03.07 09:10
 1. Pokoje pracy zespołowej są udostępniane użytkownikom - pracownikom i studentom WBMiZ PP.
 2. Rezerwacje odbywają się za pośrednictwem systemu eRezerwacje http://erezerwacje.put.poznan.pl/  logując się przez swoje eKonto.
 3. Pokoje udostępnianie są w godz. 07:00 do 20:00 w czasie otwarcia budynku.
 4. W przypadku nie zgłoszenia się rezerwacja wygasa po 30 minutach od deklarowanej godziny zajęcia pokoju.
 5. W czasie korzystania z pokoi  użytkownicy są odpowiedzialni za użytkowany sprzęt.
 6. Po zakończeniu pracy użytkownicy proszeni są o wyłączenie sprzętu, uporządkowanie mebli oraz posprzątanie śmieci.
 7. Rezerwacje na prace zespołowe mogą zostać anulowane przez administratora w dowolnym momencie. Rezerwujący otrzymuje powiadomienie o anulowaniu rezerwacji mailem, na adres eKonta.
 8. Pokoje są monitorowane.
mgr inż. Krzysztof Dyrka
specjalista ds. organizacji procesu dydaktycznego