Statyk Wydział Projekty

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych
„Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG

Nazwa projektu:

„Podniesienie efektywności wykorzystania surowca drzewnego w procesach produkcji w przemyśle”

Akronim projektu

EFFRaWooD

Nazwa Beneficjenta:

Barlinek Inwestycje sp. z o.o. – Lider Konsorcjum

Wartość projektu:

 

38 018 666 PLN

Wartość dofinansowania:

 

22 621 040 PLN

Okres realizacji:

 

01.09.2015 - 31.08.2018

Konsorcjum:

Barlinek Inwestycje Sp. z o.o.
Instytut Technologii Drewna - Poznań
Politechnika Poznańska – Wydział Budowy Maszyn
:

  • Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji (WP3, WP5)
  • Instytut Technologii Mechanicznej (WP5 i WP6)

Politechnika Warszawska – Wydział Inżynierii Materiałowej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Wydział Technologii Drewn

Streszczenie

Projekt pn. Podniesienie efektywności wykorzystania surowca drzewnego w procesach produkcji w przemyślee stanowi ściśle dedykowane przedsięwzięcie badawczo-rozwojowe planowane do realizacji w ramach konsorcjum. składającego się z Lidera konsorcjum którym jest Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. należący do Grupy Barlinek oraz czołowych polskich jednostek naukowych. We współpracy z jednostkami naukowymi na bazie zidentyfikowanej bariery rozwojowej określono cel główny projektu którym jest podniesie efektywności wykorzystania surowca iglastego i liściastego w przemyśle drzewnym na przykładzie producenta deski podłogowej. Przewidywanym efektem wdrożenia wyników realizacji projektu będą istotne oszczędności związane z efektywniejszym wykorzystaniem surowca. W celu zaadresowania wskazanych wyżej problemów badawczych w Projekcie zaplanowano 10 zadań badawczych (WP) dedykowanych prowadzeniu badań przemysłowych oraz prac rozwojowych. Ponadto w celu wsparcia efektywnego transferu rezultatów projektu do przemysłu zaplanowano zadanie (WP11) dedykowane przygotowaniu do wdrożenia wypracowanych rezultatów projektu. Projekt przyniesie istotne korzyści w obszarze społecznym poprzez pozytywny wpływ na środowisko w wyniku ograniczenia zużycia surowca naturalnego oraz ograniczenie zużycia energii w procesie produkcyjnym, wzrost zatrudnienia i poprawę warunków pracy oraz rozwój nauki i gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach. Ponadto Projekt przyczyni się do zacieśnienia współpracy pomiędzy przemysłem oraz sektorem nauki stanowiąc fundament do rozwoju ścisłej współpracy w obszarach szczególnie priorytetowych dla całego sektora drzewnego stanowiąc jednocześnie impuls do szerszego sięgnięcia po środki dostępne w ramach Programu ramowego Horyzont 2020.

Lp. Zadanie Partner naukowy zadania
1. Opracowanie technologii cięcia skrawaniem bezwiórowym i klejenia produktów skrawania (WP1) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
2. Opracowanie modeli i technologii wielostronnie optymalnego wielowarstwowego kompozytu drzewnego (WP2) Instytut Technologii Drewna w Poznaniu
3. Optymalizacja doboru naddatków technologicznych w procesie cięcia na mokro oraz przetestowanie technologii będącej rezultatem  zrealizowanych badań przemysłowych WP3 w warunkach operacyjnych instalacji pilotażowej (WP3 + WP4) Politechnika Poznańska
4. Zoptymalizowanie rozkroju drewna iglastego w procesie produkcyjnym komponentów warstwy środkowej i dolnej podłogi kompozytowej oraz przetestowanie technologii będącej rezultatem badań przemysłowych WP5 w warunkach operacyjnych instalacji pilotażowej (WP5 + WP6) Politechnika Poznańska
5. Model optymalizacji rozkroju materiału wejściowego w procesie rozkroju kłód drewna oraz klejenia warstw (kompozyt warstwy środkowej) (WP7 + WP8) Politechnika Warszawska
6. Badania pod kątem zoptymalizowania rozkroju kłód drewna poprzez skanowanie zewnętrzne kłód oraz inteligentne ich pozycjonowanie w obróbce tartacznej (WP9 + WP10) Politechnika Warszawska
7. Przygotowanie do wdrożenia technologii optymalizacji wykorzystania surowca w produkcji deski podłogowej/warstwowej (WP11)