Aktualności

93101
Utworzono: poniedziałek, 17. Lipiec 2017 - 6:53
Ostatnia modyfikacja: piątek, 28. Lipiec 2017 - 8:32

Uruchomiona została IV edycja konkursu na najlepsze innowacyjne rozwiązanie techniczne w dziedzinie obronności „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP”, organizowanego przez Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO). Komitetowi Honorowemu przedsięwzięcia przewodniczy Sekretarz Stanu w MON Pan Bartosz Kownacki.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, instytucje naukowo-badawcze i edukacyjne, zarejestrowane i mające siedzibę w Polsce oraz osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie. Do konkursu mogą być zgłaszane koncepcje i pomysły oraz projekty B+R na dowolnym etapie realizacji lub wdrożenia możliwe do zastosowania i wykorzystania w Siłach Zbrojnych RP, z wykluczeniem projektów B+R finansowanych ze środków MON, w tym za pośrednictwem NCBR (projekty w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności).

W bieżącej edycji przewidziano trzy kategorie: koncepcje; projekty badawczo-rozwojowe; projekty specjalnego przeznaczenia. W każdej z nich Kapituła Konkursu przyzna nagrody I, II i III stopnia, których łączna wartość wynosi 103 000,00 PLN.

Wnioski konkursowe należy dostarczyć do kancelarii jawnej I3TO lub przesłać na adres Inspektoratu, ul. Krajewskiego 3/5, 00-909 Warszawa, w terminie do 31 października 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się 14 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu : http://i3to.wp.mil.pl/pl/1_184.html

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych