Informacje Rekrutacja

Kryteria i wskazówki do oceny rozmowy kwalifikacyjnej
Utworzono: 17.02.07 13:58
Ostatnia modyfikacja: 20.02.06 07:37

Kryteria i wskazówki do oceny rozmowy kwalifikacyjnej

Postępowanie kwalifikacyjne (rozmowa kwalifikacyjna) obejmuje sprawdzenie uzyskania przez kandydata efektów kształcenia wymaganych do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów.

 

Końcowy wynik uzyskany w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi suma punktów z rozmowy kwalifikacyjnej (maksymalnie 50 pkt) oraz punktów uzyskanych przez kandydata za średnią ze studiów pierwszego stopnia (średnia ważona ocen z przebiegu studiów x 8) oraz za ostateczny wynik studiów
(za ocenę dobry lub dobry plus – 5pkt., za ocenę bardzo dobry lub bardzo dobry z wyróżnieniem – 10pkt.). Łącznie maksymalna liczba punktów wynosi 100. Próg przyjęcia (próg kwalifikacji) wynosi 50 punktów.  

Bezpośrednio po rozmowie z kandydatem komisja dokonuje oceny.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego udostępnione zostaną w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji.

Kryterium oceny

Wskazówki do oceny

Maksymalna liczba punktów

Pozyskane efekty kształcenia (wiedza i umiejętności)

Komisja zadaje kandydatowi 3 pytania z zakresu objętego wymaganiami do podjęcia studiów II stopnia

Do sformułowania pytań komisja może skorzystać z zestawu zagadnień egzaminacyjnych dla poszczególnych kierunków na egzamin dyplomowy dla studiów I stopnia dostępnych na stronie wydziału (zakładka "Poradnik Studenta"). Komisja może także zapytać o zagadnienia poruszane przez kandydata w jego pracy dyplomowej inżynierskiej.

Każde z pytań „warte” jest 12 pkt. – komisja w dyskusji ustala ile punktów przyznać kandydatowi za każdą z odpowiedzi.

36

Kompetencje społeczne

Umiejętność dyskusji, formułowania wniosków i oceny, sposób wypowiedzi, komunikacja.

6

Motywacja i dodatkowe osiągnięcia

Komisja może zapytać kandydata o jego motywację (plan rozwoju) i oczekiwania wobec wybranego kierunku studiów (powinien orientować się odnośnie profilu absolwenta – można go zapytać czy ten profil jest mu znany, czy wie jakie będzie miał przedmioty). Komisja może zapytać kandydata o znajomość Uczelni i Wydziału, na który aplikuje (także o misję i wizję Wydziału).

Komisja może zapytać kandydata o dodatkowe osiągnięcia związane z jego rozwojem osobistym i w zakresie danego kierunku studiów (nagrody, wyróżnienia, udział w projektach, współautorstwo artykułu, udział w organizacjach studenckich, udział w pracach na rzecz uczelni /np. przy organizacji konferencji/, staże krajowe i zagraniczne, udział w kursach i szkoleniach itp. itd.).

8

Suma

50

 

Uwagi:

 

Komisja składa się z trzech osób. Co najmniej dwóch członków komisji to pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału, mający prawo głosu w ocenie merytorycznej. 

 

Członkowie komisji wspólnie, w toku dyskusji i w oparciu o ww. kryteria i wytyczne do oceny, bezpośrednio po rozmowie z kandydatem ustalają liczbę punktów dla poszczególnych kryteriów oceny. Wynik rozmowy stanowi suma punktów z poszczególnych kryteriów oceny.  

 

Osoby przystępujące do rozmowy kwalifikacyjnej przedstawiają komisji kwalifikacyjnej zaświadczenie odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z przebiegu studiów I stopnia.

Na rozmowie kwalifikacyjnej kandydat powinien przedstawić suplement dyplomu i/lub indeks studiów pierwszego stopnia (nie dotyczy absolwentów WBMiZ) oraz dowód osobisty.

 

Dokument związany: Uchwała Nr 31/2016-2020 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów w roku akademickim 2018/2019.

W załączeniu efekty uczenia się na studiach I stopnia (na poszczególnych kierunkach kształcenia) niezbędne do osiągnięcia przez kandydata.

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Wymagania wstępne dla kandydatów na studia II stopnia
Utworzono: 13.05.09 09:45
Ostatnia modyfikacja: 20.01.29 14:23

Na studia II stopnia na WBMiZ mogą zgłaszać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia z tytułem zawodowym inżynier, posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne określone efektami kształcenia dla danego kierunku na poziomie I stopnia studiów.

 

Wymagania wstępne kandydata na studia na kierunku Mechatronika

W szczególności powinien posiadać następującą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne określone efektami kształcenia na poziomie I stopnia studiów:

 • umiejętność formułowania i rozwiązywania prostych zadań projektowych z zakresu mechaniki, automatyki i elektroniki
 • umiejętność przeprowadzenia pomiarów, analizy, symulacji zaprojektowania prostych elementów i układów mechanicznych oraz elektronicznych
 • umiejętność wykorzystania do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych
 • wiedzę z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, automatyki, informatyki i metrologii warsztatowej
 • wiedzę na temat budowy i działania zautomatyzowanych maszyn technologicznych, a w szczególności stacji obróbczych, montażowych i robotów
 • umiejętność projektowania układów automatyzacji, napędów elektrycznych i płynowych, stacji diagnostycznych i pomiarowych
 •  umiejętność projektowanie urządzeń mechanicznych (tworzenie rysunków w CAD, dobór materiałów, obliczenia wytrzymałościowe, dobór elementów typowych, np.: napędów, przekładni, łożysk, śrub itp.)
 • znajomość technik wytwarzania w zakresie: odlewnictwa, obróbki cieplnej, ubytkowej i bezubytkowej, tworzyw sztucznych, łączenia elementów i montażu
 • umiejętność programowania w języku C
 • wiedzę na temat budowy i umiejętność projektowania i programowania sterowników mikroprocesorowych
 • umiejętność projektowania elektronicznych, analogowych układów pomiarowych i mocy
 • umiejętność w zakresie użytkowania oprogramowania przeznaczonego do zastosowań inżynierskich typu CAx
 • umiejętność programowania sterowników: przemysłowych (PLC) oraz robotów

 

Wymagania wstępne kandydata na studia drugiego stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

W szczególności powinien posiadać następującą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne określone efektami kształcenia na poziomie I stopnia studiów:

 • umiejętność formułowania i rozwiązywania prostych zadań projektowych z  zakresu mechaniki oraz budowy maszyn w oparciu o wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, mechaniki, mechaniki płynów, termodynamiki technicznej, wytrzymałości materiałów, konstrukcji oraz grafiki inżynierskiej potrzebnych do opisu zagadnień inżynierskich
 • umiejętność wykorzystania do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych
 • wykazać się wiedzą z technologii informacyjnych i informatyki w zakresie podstaw funkcjonowania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
 • potrafi dobierać i stosować: technologie wytwarzania,  maszyny i urządzenia technologiczne do realizacji procesów produkcyjnych w oparciu o szczegółową wiedzę z zakresu technik wytwarzania, maszyn i urządzeń technologicznych, elektrotechniki i elektroniki, automatyki i robotyki oraz automatyzacji maszyn i procesów technologicznych
 • potrafi dobierać materiały inżynierskie do zastosowań w mechanice i budowie maszyn na podstawie wiedzy z zakresu nauki o materiałach
 • potrafi posługiwać się aparaturą pomiarową, metrologią warsztatową i metodami szacowania błędów pomiaru w oparciu o wiedzę z zakresu metrologii i systemów pomiarowych
 • ma wiedzę w zakresie zarządzania, prowadzenia działalności gospodarczej, zna podstawy organizacji produkcji i zarządzania jakością oraz ma wiedzę w zakresie zarządzania środowiskiem
 • posiada umiejętności interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i  dokumentacji wyników zadania o charakterze projektowym
 • potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł (także w języku obcym) w zakresie mechaniki i budowy maszyn oraz innych zagadnień inżynierskich i technicznych

 

Wymagania wstępne kandydata na studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

W szczególności powinien posiadać następującą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne określone efektami kształcenia na poziomie I stopnia studiów:

 • znajomość podstawowych technik wytwarzania z zakresu różnych technologii  oraz umiejętność określenia obszaru zastosowania tych technologii w procesach wytwarzania
 • umiejętność wykorzystania metod analitycznych, symulacyjnych oraz eksperymentalnych do oceny procesów wytwarzania (podstawowych) oraz procesów pomocniczych
 • umiejętność wykorzystania podstawowych narzędzi informatycznych w zakresie rozwiązywania zagadnień inżynierskich
 • ma świadomość o związkach zachodzących między procesami wytwórczymi i procesami zarządzania
 • potrafi przygotować i zaprezentować wyniki swoich badań i analiz
 • rozumie rolę inżyniera w kształtowaniu kosztów wytwarzania produktów

 

Wymagania wstępne kandydata na studia drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna

W szczególności powinien posiadać następującą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne określone efektami kształcenia na poziomie
I stopnia studiów:

 • wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii, mechaniki i wytrzymałości materiałów umożliwiającą zrozumienie podstaw teoretycznych inżynierii biomedycznej
 • wiedzę z projektowania inżynierskiego wspomaganego komputerowo i grafiki inżynierskiej
 • wiedzę z zakresu materiałoznawstwa, w szczególności biomateriałów, umożliwiającą zrozumienie zależności pomiędzy strukturą i właściwościami materiałów oraz umiejętności z tym związane
 • wiedzę z biochemii i biofizyki oraz biomechaniki związaną z inżynieria biomedyczną
 • wiedzę w zakresie technik obrazowania medycznego i elektronicznej aparatury medycznej oraz implantów i sztucznych narządów
 • wiedzę w zakresie anatomii i fizjologii
 • wiedzę z elektrotechniki i elektroniki, języków programowania, metrologii, automatyki i robotyki, sensorów i pomiarów wielkości nieelektrycznych, cyfrowego przetwarzania sygnałów

 

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Kontakt
Utworzono: 15.02.09 11:50
Ostatnia modyfikacja: 15.02.09 11:50

W sprawach dotyczących rekrutacji:
mgr Beata Czerkas 61 665 27 55
beata.czerkas@put.poznan.pl

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Ulotki informacyjne Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania
Utworzono: 16.02.23 10:29
Ostatnia modyfikacja: 18.04.05 10:40

Ulotki informacyjne Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Filmy promocyjne WBMiZ
Utworzono: 15.10.14 12:12
Ostatnia modyfikacja: 18.04.29 01:35

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Rejestracja
Utworzono: 13.04.08 12:34
Ostatnia modyfikacja: 19.01.04 12:26

Na Politechnice Poznańskiej obowiązuje rekrutacja elektroniczna.

Jeśli nie zarejestrujesz się w systemie rekrutacyjnym – nie masz prawa uczestniczyć w rekrutacji!

 

Rejestrujesz się tylko raz – twoje konto pozostaje, następnie już tylko logujesz się.

Zapamiętaj swoje hasło i maila!

W razie potrzeby istnieje możliwość zresetowania hasła.

Jeśli nadal masz problem, zgłoś go Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WBMiZ.

 

Na utworzonym przez siebie koncie masz podgląd na wypełnione przez siebie dane, swój status, dokonaną opłatę, termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej (dotyczy II stopnia).

 

Na Politechnice Poznańskiej obowiązuje jedna opłata rekrutacyjna – 85 zł (wyjątek stanowi Wydział Architektury) niezależnie od liczby wybranych kierunków.

Pamiętaj – nie wybieraj kierunków pochopnie!

Niektóre z nich „brzmią” podobnie – zapoznaj się z ich dokładnym opisem zanim dokonasz ostatecznego wyboru (link do kierunków kształcenia).

Obowiązuje „zasada preferencyjności”, nie ustawiaj zatem wybranych przez siebie kierunków w porządku alfabetycznym lub na „chybił-trafił” .

Pamiętaj, że pierwszy wybrany przez Ciebie kierunek uznany jest za priorytetowy.

Przemyśl swoją decyzję!

Wgraj swoje zdjęcie do systemu !

 

Do ostatniego dnia rejestracji elektronicznej  masz prawo dokonywać zmian na swoim koncie. Jeśli po tym terminie konieczne jest dokonanie jakiejkolwiek zmiany – wypełnij druk „zmiana danych” (ikona pliku MS Word) i dostarcz go wraz z kopią dowodu osobistego do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WBMiZ.

 

Jesteś pewien, że w terminie opłaciłeś kierunek, a na Twoim koncie ostatniego dnia rejestracji opłata jest nadal niewidoczna?

Wypełnij druk „oświadczenie woli” (ikona pliku MS Word) i dostarcz go wraz z odcinkiem wpłaty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WBMiZ.

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Kwalifikacja
Utworzono: 13.04.08 12:35
Ostatnia modyfikacja: 19.01.04 12:27

W postępowaniu kwalifikacyjnym korzystamy z listy rankingowej, sporządzonej na podstawie Waszych świadectw dojrzałości.

Wzór na obliczenie wskaźnika rankingowego dla poszczególnych kierunków (link)

Jeśli liczba punktów uzyskanych przez Ciebie w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wystarczająca na danym kierunku, uzyskujesz status zakwalifikowany.

Status zakwalifikowany oznacza, że po dostarczeniu wymaganych dokumentów zostaniesz przyjęty na pierwszy rok studiów. W przypadku kwalifikacji na kierunek z niższej preferencji, po dostarczeniu dokumentów, nadal masz szansę być przyjętym na kierunek z wyższej preferencji (na którym masz status rezerwowy).

Satus rezerwowy oznacza, że po dostarczeniu wymaganych dokumentów, nadal masz szansę być przyjętym na ten kierunek. Przyjęcie to może nastąpić wówczas, gdy po dostarczeniu dokumentów przez kandydatów, zostaną tam wolne miejsca.

Status nieprzyjęty oznacza, że nie jesteś brany pod uwagę przy przyjęciu na ten kierunek.

Terminy dostarczenia dokumentów podane w harmonogramie są nieprzekraczalne!

 

Co powinno się znaleźć w białej wiązanej teczce podpisanej
 IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW?

 1. Podanie wygenerowane z systemu rekrutacyjnego po zakończeniu elektronicznej rejestracji kandydatów (znajdziesz je przy wybranym przez Ciebie kierunku – ikonka drukarki).
 2. Świadectwo dojrzałości, a kandydaci z tzw. starą maturą, legitymujący się dwustronicowym świadectwem dojrzałości, przedkładają także świadectwo ukończenia szkoły średniej (do wglądu, w celu wykonania poświadczonej przez uczelnię kopii).
 3. Fotografia w wersji cyfrowej (format JPG, TIF, BMP lub PNG).
 4. Dowód osobisty (do wglądu, w celu wykonania poświadczonej przez uczelnię kopii).
 5. Ewentualnie zaświadczenie o niepełnosprawności.
mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Przyjęcie
Utworzono: 13.04.08 12:37
Ostatnia modyfikacja: 13.07.30 10:01

Nie musisz osobiście przynosić dokumentów, pamiętaj tylko o podpisaniu podania.

Kompletne dokumenty możesz przesłać pocztą, w wyznaczonym w harmonogramie terminie (decyduje data stempla pocztowego).

Lista osób przyjętych umieszczana jest na stronie głównej Politechniki Poznańskiej.

Jednocześnie wysyłamy do Was pisemną informację – decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu. Jest to list polecony „za potwierdzeniem odbioru”.

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Odwołania
Utworzono: 13.04.08 12:37
Ostatnia modyfikacja: 13.05.09 13:31

Od każdej decyzji przysługuje Ci prawo odwołania się – masz na to 14 dni od dnia podpisania odbioru listu poleconego.

Odwołanie kierujesz do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  i dołączasz do niego kopię decyzji, od której się odwołujesz. Termin składania odwołań podany jest w harmonogramie.

Pamiętaj, że swoje odwołanie musisz właściwie uzasadnić!

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych