prace dyplomowe

Informacje dla dyplomanta - zagadnienia na egzamin dyplomowy inżynierski

Zagadnienia na egzamin dyplomowy inżynierski mają ułatwić przygotowanie do egzaminu.

Podczas egzaminu dyplomowego obowiązują następujące zasady:

  • Pytania na egzaminie dyplomowym mogą dotyczyć zagadnień z całego toku studiów, również nie wymienionych w podanym wykazie lub stanowić modyfikację zagadnienia z wykazu.
  • Jedno z pytań może dotyczyć zagadnień omawianych na przedmiotach specjalności.
  • Pytania na egzaminie dyplomowym mogą być uszczegółowieniem zagadnień przedstawionego wykazu.

Ramowy przebieg egzaminu dyplomowego:

  • Przywitanie - Przewodniczący Komisji
  • Prezentacja efektów pracy dyplomowej (do 15 minut)
  • Przedstawienie recenzji i dyskusja
  • Odpowiedzi na pytania egzaminacyjne
  • Dyskusja Komisji (część niejawna)
  • Ogłoszenie wyników

 

 

Egzamin dyplomowy

Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przedstawiono w Załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 29  Rektora PP z dnia 29 maja 2020 r.

Upoważnienie Nr 1 Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnień do pełnienia funkcji przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w przypadku studiów pierwszego stopnia