Programy studiów

Polska Rama Kwalifikacji to opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami, integrujący różne krajowe podsystemy kwalifikacji. Służy on przede wszystkim większej przejrzystości, dostępności i jakości zdobywanych kwalifikacji.

PRK stworzone zostały między innymi dla potrzeb rynku pracy i spo­łeczeństwa obywatelskiego. Ważny jest także fakt, że PRK zawierają opis hierarchicznego systemu po­zio­­mów kwa­li­fikacji - każda kwalifikacja jest umieszczona na jednym z tych po­ziomów."

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Załączniki