WNIOSKI I REGULAMINY

Regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia

Regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia w załączniku

Regulamin Konkursu o nagrodę Dziekana za wyróżniające się prace dyplomowe

 

Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej odbywają się konkursy o Nagrodę Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej za wyróżniające się prace dyplomowe.

Przyznaje się maksymalnie 2 nagrody pieniężne i jedno wyróżnienie w dwóch kategoriach prac: inżynierskich i magisterskich.

 

Z wnioskiem o zgłoszenie pracy dyplomowej do konkursu może wystąpić: autor pracy, jej promotor, dyrektor instytutu, kierownik katedry lub kierownik zakładu.

Do konkursu może zostać zgłoszona każda praca dyplomowa, która spełnia następujące kryteria:

  • Wykonana w ramach studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych I lub II stopnia na kierunku studiów prowadzonym na Wydziale Inżynierii Mechanicznej PP,
  • Złożona zgodnie z § 31 ust. 10 Regulaminu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na Politechnice Poznańskiej, bez możliwości przesunięcia terminu określonego w § 31 ust. 10 ww. Regulaminu,
  • Obroniona w ramach studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych I lub II stopnia na kierunku studiów prowadzonym na Wydziale Inżynierii Mechanicznej PP,
  • Oceniona na stopień bardzo dobry.

 

Oceny prac dokonuje Dziekańska komisja ds. Nagród, w której skład wchodzą minimum 4 nauczyciele akademiccy i 2. przedstawiciele studentów zaproponowanych przez Wydziałowy Samorząd Studentów.

Ostateczny termin składania prac na Konkurs, nie może być późniejszy niż 10 stycznia roku następnego po roku akademickim, którego dotyczy konkurs.

Pozostałe informacje tj. m.in. składowe wniosku, kryteria oceny prac, znajdują się w Regulaminie konkursu.

 

Praktyki studenckie

 

W Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej znajdziesz aktualne oferty praktyk i staży

Wydziałowy koordynator praktyk:

dr inż. Anna Karwasz
email: anna.karwasz@put.poznan.pl

 

Kierunkowi opiekunowie praktyk:

Mechanika i budowa maszyn
dr inż. Piotr Stasiewicz
email: piotr.stasiewicz@put.poznan.pl

Mechatronika, Inżynieria biomedyczna
dr inż. Łukasz Bernat
email: lukasz.bernat@put.poznan.pl

Zarządzanie i inżynieria produkcji
dr inż. Anna Karwasz
email: anna.karwasz@put.poznan.pl

Wniosek o powtarzanie przedmiotu

§ 18 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 42/2020-2024 z dnia 31 maja 2021 r.
3. Student, który nie zaliczył wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów danego semestru, zostaje warunkowo wpisany na kolejny semestr studiów, jeżeli łączna liczba punktów ECTS przypisanych do niezaliczonych zajęć nie przekracza 14 punktów ECTS, a opóźnienie zaliczenia nie jest większe niż dwa semestry.
§ 27 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 42/2020-2024 z dnia 31 maja 2021 r.
1. Student może powtarzać niezaliczone formy z poszczególnych zajęć.
2. Wyklucza się możliwość powtarzania semestru studiów.
3. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia, dopuszcza się możliwość uzupełnienia zaległości bez udziału w zajęciach.

 

  • Wniosek o powtarzanie zajęć z przedmiotu złóż przed rozpoczęciem lub najpóźniej na początku semestru (w ciągu 2 pierwszych tygodni zajęć), w którym zamierzasz powtarzać niezaliczone zajęcia. Jest to szczególnie ważne, gdyż przed rozpoczęciem powtarzanych zajęć musisz uzgodnić z prowadzącym sposób ich rozliczenia.
  • W niektórych przypadkach prowadzący zajęcia wyraża zgodę na wcześniejszy termin rozliczenia zaległego przedmiotu (możliwość uzupełnienia zaległości bez udziału w zajęciach), wtedy wcześniej możesz złożyć wniosek.
  • Pamiętaj, że powtarzana forma zajęć to niezaliczony przedmiot, za który nie masz przyznanych punktów ECTS (pomniejsza przysługujący limit punktów kredytowych). Wszystkie zaległości muszą zostać uzupełnione w ciągu roku (2 semestry).

 

Wniosek o przedłużenie terminu rejestracji albo rozliczenia sesji

Wniosek w załączeniu.

Wniosek o urlop od zajęć

§ 29 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia uchwalonego przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 154/2016-2020 z dnia 31 maja 2021 r.

1.Dziekan w uzasadnionych przypadkach może, na wniosek studenta, udzielić mu urlopu od zajęć, zwanego dalej urlopem.
2. Okres urlopu powinien zapewnić ciągłość kształcenia, co oznacza, że jego zakończenie musi zbiegać się z rozpoczęciem semestru, na który student został wpisany.
3. Urlopu udziela się:
1) studentce w ciąży na okres do dnia urodzenia dziecka;
2) studentowi będącemu rodzicem na okres do 1 roku;
3) w innych, uzasadnionych przypadkach – do dwóch semestrów;
z tym, że jeżeli koniec urlopu przypada w trakcie semestru, urlop może być przedłużony do końca tego semestru.
4. Student będący rodzicem składa wniosek o urlop w okresie 1 roku od dnia urodzenia dziecka.
5. Student nie może uzyskać urlopu za okres miniony.
6. W okresie urlopu student zachowuje prawa studenta z zastrzeżeniem, iż prawo do świadczeń dla studentów Uczelni w tym okresie regulują odrębne przepisy.
7. Student przebywający na urlopie, za zgodą dziekana ma możliwość przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów.
8. Warunkiem kontynuacji kształcenia po urlopie od zajęć jest zgłoszenie dziekanowi gotowości podjęcia studiów. W razie konieczności dziekan ustala różnice programowe i terminy ich uzupełnienia.

Kroki:
1. Wydrukuj i wypełnij wniosek.
2. Ze względu na indywidualny charakter przyczyn związanych z udzieleniem urlopu od zajęć proszę zgłosić się na rozmowę do Prodziekana.

Wniosek o indywidualną organizację studiów

§ 13 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia uchwalonego przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 154/2016-2020 z dnia 31 maja 2021 r.

1. Student ma prawo do ubiegania się o odbywanie studiów na określonym kierunku studiów, poziomie i profilu według IOS.
2. O IOS mogą się ubiegać studenci:
1) szczególnie uzdolnieni i wyróżniający się w nauce;
2) znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej tj. studenci niepełnosprawni, studentki w ciąży, studenci będący rodzicami, studenci, których stan zdrowia tego wymaga;
3) biorący udział w zawodach sportowych na poziomie krajowym lub międzynarodowym;
4) którym powierzono liczne zadania w związku z działalnością Uczelni;
5) przyjęci na studia na podstawie § 3 ust. 5, w stosunku do których potwierdzono efekty uczenia się.
3. IOS może dotyczyć zajęć w ramach jednego semestru, z możliwością przedłużenia na podstawie kolejnego wniosku.
4. W przypadku studiów stacjonarnych studentce będącej w ciąży, studentce lub studentowi będącym rodzicami nie można odmówić zgody na odbywanie studiów na określonym kie-runku studiów, poziomie i profilu według IOS do czasu ich ukończenia.
5. IOS może polegać w szczególności na:
1) indywidualnym doborze metod i form kształcenia;
2) modyfikacji formy oraz terminów zaliczeń i egzaminów, w porozumieniu z prowadzącym;
3) wyborze grupy zajęciowej w sposób umożliwiający realizację obowiązującego programu studiów z dostosowaniem do możliwości czasowych studenta.
6. W przypadku studentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1) dopuszcza się możliwość poszerzenia treści programowych lub wykorzystania alternatywnych form zajęć poprzez włączenie studenta w badania naukowe, stwarzając bezpośrednią relację mistrz-uczeń. Odbywa-nie takich zajęć nie może jednak prowadzić do zmiany w zakresie kierunkowych efektów uczenia się na danym kierunku studiów, poziomie i profilu, ani do przedłużenia terminu ukończenia studiów.
7. Wniosek o przyznanie IOS student składa do dziekana wydziału wraz z uzasadnieniem, bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do jego udzielenia. Wniosek należy odpowiednio udokumentować.
8. Szczegółowe zasady odbywania studiów według IOS, określa dziekan wydziału.
9. Student, który uzyskał zgodę na IOS jest zobowiązany do uzgodnienia z prowadzącymi poszczególne zajęcia sposobu ich realizacji.
 

Kroki:
1. Wydrukuj i wypełnij wniosek.
2. Ze względu na indywidualny charakter przyczyn związanych z ubieganiem się o IOS proszę zgłosić się na rozmowę do Prodziekana.

 

Wniosek o zmianę formy zajęć (przeniesienie) lub kierunku studiów

§ 15 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia uchwalonego przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 154/2016-2020 z dnia 31 maja 2021 r.

(…)
3. Zmiana kierunku i profilu studiów w Uczelni jest możliwa nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego semestru w przypadku studiów pierwszego stopnia. Decyzję o zmianie kierunku i profilu studiów podejmuje dziekan, ustalając semestr, na który student może być przeniesiony oraz różnice programowe.
(…)
5. Student może przenieść się ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne. Decyzję o przeniesieniu podejmuje dziekan, ustalając semestr, na który student może być przeniesiony oraz różnice programowe.
6. Student studiów niestacjonarnych może ubiegać się o przeniesienie na studia stacjonarne po zaliczeniu co najmniej 2 semestrów w przypadku studiów pierwszego stopnia i co najmniej 1 semestru w przypadku studiów drugiego stopnia. Decyzję o przeniesieniu podejmuje dziekan, ustalając semestr, na który student może być przeniesiony oraz różnice programowe.
7. Przy przeniesieniu z innej uczelni, przy przeniesieniu ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne, student nie może kontynuować studiów na semestrze niższym niż semestr na-stępujący po ostatnim semestrze zaliczonym.
8. Student przenoszący zajęcia zaliczone według innego programu studiów, otrzymuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom uczenia się uzyskiwanym za zajęcia i praktyki w jednostce przyjmującej, zgodnie z programem studiów, który będzie realizował. Warunkiem uznania zajęć jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów uczenia się.
9. Decyzję o uznaniu zajęć podejmuje, na wniosek studenta, dziekan wydziału przyjmującego, po zapoznaniu się z przedstawioną przez studenta dokumentacją przebiegu studiów.
10. W przypadku przenoszenia i zaliczania studentowi punktów ECTS uzyskanych za zajęcia na innym kierunku, wydziale lub innej uczelni obowiązują następujące zasady:
1) punkty ECTS uzyskane na innej uczelni uznaje się bez ponownego sprawdzenia osiągniętych efektów uczenia się, jeżeli kształcenie odbywało się zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy uczelniami;
2) punkty ECTS mogą być uznane w miejsce punktów za zajęcia zawarte w programie studiów w przypadku stwierdzenia zbieżności efektów uczenia się;
3) na wniosek studenta, decyzję o przeniesieniu i zaliczeniu punktów, o których mowa w pkt 1) i 2), podejmuje dziekan;
4) jeśli zajęciom zaliczonym na innym wydziale lub innej uczelni nie przypisano punktów ECTS, wówczas przypisuje je dziekan wydziału przyjmującego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującym programem studiów.
Pamiętaj!
Przeniesienie jest możliwe tylko wtedy, kiedy masz status studenta. Jeśli jesteś skreślony z listy studentów możesz tylko wznowić studia.
Jeśli masz zaległości z poprzednich semestrów (nie większe niż rok), możesz po przeniesieniu kontynuować studia na semestrze, na który uzyskałeś rejestrację. W takim przypadku zobowiązany jesteś do uzupełnienia zaległych przedmiotów wg programu studiów sprzed przeniesienia (zaległości pomniejszają przysługujący limit punktów kredytowych).

Kroki:
1. Wydrukuj i wypełnij wniosek.
2. Wniosek złóż w dziekanacie przed rozpoczęciem semestru, od który chcesz rozpocząć studia na innym kierunku. (wg harmonogramu roku akademickiego).
3. Zgłoś się do dziekanatu po decyzję dziekana.
4. Jeśli decyzja dziekana będzie negatywna, masz prawo złożyć odwołanie skierowane do prorektora ds. kształcenia za pośrednictwem dziekana.
5. Wydając decyzję pozytywną dziekan może zobowiązać studenta do wyrównania różnic programowych i określi termin ich uzupełnienia (różnice programowe realizowane są bez dodatkowych opłat).
6. Przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych semestru, na który zostałeś przeniesiony, zgłoś się do dziekanatu w celu podpisania umowy i ustalenia grupy dziekańskiej, do której zostaniesz wpisany.

 

Wniosek o wznowienie studiów

§ 28 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 42/2020-2024 z dnia 31 maja 2021 r.
 (…)
2. Student, który został skreślony z listy studentów po zaliczeniu co najmniej pierwszego semestru, może ubiegać się o wznowienie studiów.
3. Decyzję o wznowieniu studiów podejmuje dziekan, biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący program studiów, różnice programowe, czas jaki upłynął od skreślenia z listy studentów, a także dotychczasowy przebieg studiów gwarantujący ich ukończenie.
4. W przypadku wystąpienia negatywnych przesłanek, o których mowa w ust. 3 dziekan może wyznaczyć egzamin sprawdzający. Wynik egzaminu stanowi podstawę do podjęcia decyzji o wznowieniu studiów.
5. Studia można wznowić na semestrze nie wyższym niż następujący po semestrze zaliczonym przed skreśleniem z listy studentów. Dziekan może zobowiązać studenta do wyrównania różnic programowych spowodowanych zmianą programu studiów.
6. Student, za zgodą dziekana, może wznowić studia w innej formie niż ta, w której studiował przed skreśleniem.
7. Student może ubiegać się do dziekana, w formie pisemnej, o uznanie zaliczeń z zajęć (lub ich poszczególnych form), z których uzyskał ocenę pozytywną, jeśli nie uległy zmianie ich efekty uczenia się. W tym celu przed rozpoczęciem semestru, którego uznanie zaliczeń dotyczy, student składa każdorazowo wniosek.
Wniosek o wznowienie studiów należy złożyć 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru.


Kroki:
1.    Wydrukuj i wypełnij wniosek.
2.    Złóż wniosek w dziekanacie.
3.    Zgłoś się do dziekanatu po decyzję dziekana.
4.    Jeśli decyzja dziekana będzie negatywna, masz prawo złożyć odwołanie skierowane do prorektora ds. studenckich i kształcenia za pośrednictwem dziekana.
5.    W decyzji pozytywnej dziekan może zobowiązać studenta do wyrównania różnic programowych i określi termin ich uzupełnienia (różnice programowe realizowane są bez dodatkowych opłat).

 

Wniosek o przepisanie oceny

§ 28 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 42/2020-2024 z dnia 31 maja 2021 r.
7. Student może ubiegać się do dziekana, w formie pisemnej, o uznanie zaliczeń z zajęć (lub ich poszczególnych form), z których uzyskał ocenę pozytywną, jeśli nie uległy zmianie ich efekty uczenia się. W tym celu przed rozpoczęciem semestru, którego uznanie zaliczeń dotyczy, student składa każdorazowo wniosek.

Kroki:
Student, który wznowił studia:
Wniosek o uznanie zaliczen – dziekan_2021
1. Wydrukuj i wypełnij wniosek (Wniosek o uznanie zaliczen – dziekan_2021) w ciągu dwóch pierwszych tygodni zajęć lub zjazdów.
2. W przypadku decyzji pozytywnej dziekana, nie bierzesz udziału w zajęciach. Jeśli decyzja dziekana o uznaniu zaliczeń jest negatywna dla wnioskowanego przedmiotu to musisz uczestniczyć w zajęciach albo wydrukuj i wypełnij wniosek (Wniosek o przepisanie oceny - prowadzacy zajecia_2021) w ciągu dwóch pierwszych tygodni zajęć lub zjazdów.
3. W okresie zaliczeń bądź egzaminów sprawdź czy oceny zostały wpisane (są widoczne w systemie e-Student). Jeżeli brakuje ocen to zgłoś się niezwłocznie do dziekanatu lub Zintegrowanego Centrum Obsługi (studenci studiów niestacjonarnych).

Student, który wznowił studia oraz inne sytuacje (np. zmiana kierunku studiów, ponowne rozpoczęcie studiów w wyniku rekrutacji):
Wniosek o przepisanie oceny - prowadzacy zajecia_2021
1. Zgłoś się do prowadzącego zajęcia i poproś o zgodę na przepisanie oceny.
2. W przypadku decyzji pozytywnej, po pisemnym potwierdzeniu zgody prowadzącego na wniosku, nie bierzesz udziału w zajęciach.
3. W okresie zaliczeń bądź egzaminów sprawdź czy ocena została wpisana (widoczna w systemie e-Student). Jeżeli brakuje oceny to zgłoś się niezwłocznie  do prowadzącego zajęcia.
4. Jeśli decyzja prowadzącego jest negatywna, musisz uczestniczyć w zajęciach i rozliczyć je zgodnie z wymogami.

Wniosek do Dziekana o uchylenie skreślenia

§ 26 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 42/2020-2024 z dnia 31 maja 2021 r


1. Rektor skreśla studenta z listy studentów, w przypadku:
1) niepodjęcia studiów;
2) rezygnacji ze studiów;
3) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego;
4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni.
2. Rektor może skreślić studenta z listy studentów, w przypadku:
1) stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach;
2) stwierdzenia braku postępów w nauce;
3) nieuzyskania zaliczenia semestru w określonym terminie;
4) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.
3. Rektor stwierdza:
1) niepodjęcie studiów – w przypadku niezłożenia ślubowania w okresie 1/3 semestru od jego rozpoczęcia;
2) brak postępów w nauce – na podstawie § 18 ust. 3 oraz § 20 ust. 1;
3) brak udziału w obowiązkowych zajęciach – w przypadku nieobecności przekraczającej 30% zajęć w planie studiów;
i podejmuje stosowne decyzje.

Kroki:
1. Gdy otrzymasz decyzję o skreśleniu z listy studentów, złóż w dziekanacie legitymację studencką i rozlicz się kartą obiegową.
2. Sprawy formalne dot. odbioru dokumentów może przeprowadzić osoba postronna. Upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej dokonane przez notariusza (wyjątek: pisemne upoważnienie złożone w obecności pracownika dziekanatu).
3. Jeśli kwestionujesz decyzję dziekana i potrafisz to uzasadnić, w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji możesz:
•   poprosić dziekana o uchylenie we własnym zakresie decyzji o skreśleniu,
•   złożyć odwołanie do prorektora do spraw studenckich i kształcenia.

 

Wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej

§ 30 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 42/2020-2024 z dnia 31 maja 2021 r.
 (…)
12. Dziekan na wniosek promotora lub studenta może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, nie więcej niż o 2 miesiące, w razie:
1. długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej zaświadczeniem;
2. niemożności wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn.


Kroki:
1. Wypełnij wniosek.
2. Udaj się do promotora po opinię o stopniu zaawansowania pracy.
3. Wniosek złóż w dziekanacie w terminach:
a. 31 stycznia – studia stacjonarne I stopnia,
b. 30 czerwca – studia stacjonarne II  stopnia.
4. Przedłużony termin złożenia pracy dyplomowej zostanie podany w systemie eStudent w zakładce z egzaminem dyplomowym.
5. Jeśli decyzja jest negatywna, spodziewaj się wydania decyzji o skreśleniu z listy studentów. Pamiętaj, że masz możliwość zgłosić się na rozmowę w godzinach dyżuru prodziekana.

 

Wniosek o zaliczenie komisyjne

§ 22 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia uchwalonego przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 154/2016-2020 z dnia 31 maja 2021 r.
1. Na wniosek studenta złożony odpowiednio w dziekanacie lub ZCO, w terminie do 3 dni roboczych od daty udostępnienia wyników zaliczenia poprawkowego, kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej zajęcia zarządza – tylko w uzasadnionych przypadkach – za-liczenie komisyjne w ustalonym przez siebie terminie.
2. Zaliczenie komisyjne przeprowadza komisja w składzie trzech osób prowadzących zajęcia, powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej zajęcia. Przewodniczą-cym komisji powinien być kierownik jednostki organizacyjnej lub wyznaczona przez niego osoba. W skład komisji, oprócz przewodniczącego i prowadzącego zajęcia, powinien wchodzić specjalista z dyscypliny, do której przyporządkowany jest kierunek studiów. We wniosku, o którym mowa w ust. 1 student może wskazać osobę obserwatora, spośród nauczy-cieli akademickich lub studentów Uczelni, uczestniczącego w zaliczeniu komisyjnym.
3. W przypadku, gdy zaliczenie komisyjne dotyczy zajęć prowadzonych przez kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej zajęcia o zaliczeniu komisyjnym decyduje dziekan.
4. Przewodniczącym zaliczenia komisyjnego nie może być osoba uprzednio przeprowadzająca zaliczenie.
5. Ocena komisji jest ostateczna.

Kroki:
1. Wydrukuj i wypełnij wniosek.
2. Wniosek złóż w dziekanacie.
3. Po upływie ok. 3 - 5 dni zgłoś się do dziekanatu, otrzymasz informację dotyczącą decyzji kierownika jednostki organizacyjnej i w przypadku decyzji pozytywnej - terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu.

 

Wniosek o egzamin komisyjny

§ 24 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 42/2020-2024 z dnia 31 maja 2021 r.


1. Na wniosek studenta złożony w dziekanacie, w terminie do 3 dni roboczych od daty udostępnienia wyników egzaminu poprawkowego, dziekan może zarządzić – tylko w uzasadnionych przypadkach – egzamin komisyjny w ustalonym przez siebie terminie.
2. Egzaminowi komisyjnemu przewodniczy dziekan lub osoba przez niego wyznaczona. Przewodniczącym egzaminu komisyjnego nie może być osoba uprzednio egzaminująca studenta.
3. W skład komisji, oprócz przewodniczącego i egzaminatora, powinien wchodzić, co najmniej jeden specjalista z dyscypliny, do której przyporządkowany jest kierunek studiów.
4. We wniosku, o którym mowa w ust. 1 student może wskazać osobę obserwatora, spośród nauczycieli akademickich lub studentów Uczelni, uczestniczącego w egzaminie komisyjnym.
5. Egzamin komisyjny może mieć formę ustną, pisemną lub pisemną i ustną. Decyzję w tej sprawie podejmuje przewodniczący komisji.
6. Ocena komisji jest ostateczna.
Kroki:
1. Wydrukuj i wypełnij wniosek.
2. Wniosek złóż w dziekanacie (studia stacjonarne)
3. Po upływie ok. 3 - 5 dni zgłoś się do dziekanatu, otrzymasz informację dotyczącą decyzji dziekana i w przypadku decyzji pozytywnej - terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu.

 

Legenda do planów zajęć na studiach stacjonarnych

Legenda w załączniku

Instrukcje wnioskowania o zapomogę dla studentów z Ukrainy

Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS)

Rezygnacja ze studiów

Rezygnacja ze studiów